imgtop02.jpg

educaciosecundaria1L'Educació Secundària Obligatòria és una etapa educativa obligatòria per a tots els alumnes en edat escolar i s'estén al llarg de quatre anys després de l'etapa d'Educació Primària.

Proporciona la formació necessària per a prosseguir estudis tant de Batxillerat com de Formació Professional de grau mitjà. També facilita la incorporació al món laboral. A aquests estudis s'hi accedeix després d'haver cursat l'educació primària.

S'estructura en quatre cursos dividits en dos cicles, un primer cicle de tres cursos, i un segon cicle d'un curs. L'alumnat comença aquesta etapa als dotze anys i la finalitza al setze.

PROFESSORS

Tutor 1r: Lluís Martínez Martín
Tutor 2n: Josep Maria Caballé
Tutor 3r: Francisco Javier Román Gómez
Tutor 4t: Rosa Rafecas

Javier Roman:
2n ESO: Emprenedoria, tecnologia i ViP
3r ESO: Tecnologia i valors
4t ESO: Tecnologia, valors, tutoria i PREC

Juanjo García:
1r ESO: Castellà, Tecnologia, Socials, ViP i tutoria

Jaume Blàzquez:
1r ESO: Català
2n ESO: Català
3r ESO: Català
4t ESO: Servei comunitari, valors i filosofia

Albert Andrés:
3r ESO: Castellà, Socials i Cultura clàssica
4t ESO: Castellà, Socials, Cultura clàssica i llatí

Rosa Rafecas:
1r ESO: Música
2n ESO: Música
4t ESO: Català

Josep Maria Caballé:
1r ESO: Anglès
2n ESO Anglès
3r ESO Anglès

Cristina Wyttenbach:
1r ESO: Alemany
2n ESO: Alemany
3r ESO: Alemany
4t ESO: Anglès i alemany

Lluís Martínez:
1r ESO: matemàtiques, català, biologia i geologia
2n ESO: matemàtiques, física i química, socials, valors i tutoria

Maiol Besora:
1r ESO: Educació física
2n ESO: Educació física
3r ESO: Educació física
4t ESO: Educació física

Xavier Socias:
3r ESO: matemàtiques, biologia i física i química
4t ESO: matemàtiques, biologia i geologia i física i química

 

HORARI

De 9h a 13'45h i de 15h a 17h.

OBJECTIUS GENERALS PER L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 • Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat en castellà i, si s'escau, en la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma i reflexionar sobre els processos implicats en l'ús del llenguatge i la contribució d'aquest a la organització dels propis pensaments.
 • Comprendre i expressar-se amb propietat en la llengua o llengües estrangeres objecte d'estudi.
 • Interpretar i produir amb propietat, autonomia i creativitat missatges que utilitzin codis artístics, científics i tècnics, per enriquir les seues possibilitats de comunicació i reflexionar sobre els processos implicats en el seu ús.
 • Obtenir i seleccionar informació utilitzant les fonts apropiades disponibles, tractar-la de forma autònoma i crítica, amb una finalitat prèviament establerta i transmetre-la de manera organitzada i intel · ligible.
 • Elaborar estratègies d'identificació i resolució de problemes en els diversos camps del coneixement i l'experiència, mitjançant procediments intuïtius i de raonament lògic, contrastant-les i reflexionant sobre el procés seguit.
 • Formar-se una imatge ajustada de si mateix, tenint en compte les seves capacitats, necessitats i interessos per a prendre decisions, valorant l'esforç necessari per superar les dificultats.
 • Adquirir i desenvolupar hàbits de respecte i disciplina com a condició necessària per a una realització eficaç de les tasques educatives i desenvolupar actituds solidàries i tolerants davant les diferències socials, religioses, de gènere i de raça, superant prejudicis amb esperit crític, obert i democràtic .
 • Conèixer les creences, actituds i valors bàsics de la nostra tradició valorant-los críticament.
 • Analitzar els mecanismes i valors que regeixen el funcionament de les societats, en especial els relatius als drets i deures dels ciutadans, i adoptar judicis i actituds personals respecte a ells.
 • Analitzar les lleis i els processos bàsics que regeixen el funcionament de la naturalesa, valorar les repercussions positives i negatives que sobre ella tenen les activitats humanes i contribuir a la conservació i millora.
 • Valorar el desenrotllament científic i tecnològic i la seva incidència en el medi físic i social, i utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d'ensenyament-aprenentatge.
 • Conèixer i apreciar el patrimoni cultural i lingüístic i contribuir a la conservació i millora, desenvolupant una actitud d'interés i respecte cap a la dimensió pluricultural i plurilingüística entesa com un dret dels pobles i dels individus.
 • Conèixer els diferents elements bàsics del cos humà i comprendre el seu funcionament, així com les conseqüències de l'exercici físic, la higiene, l'alimentació i la vida sana per a la salut.

educaciosecundaria2

PROGRAMA SALUT I ESCOLA

salutescola

fruita

infocurs

alexia

menudelmes

Propers esdeveniments

ON SOM

ensenyament xtec fecaceen

Segueix-nos en:

facebookyoutube

Visita'ns

Rambla Gener, 30
43720 - L'Arboç

Contacta'ns

tel peu977 67 03 44     fax peu977 67 09 51

email peu correu